ПОРЯДОК

реагування на випадки булінгу (цькування)

І Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:
- кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;
- потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);
- спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);
- сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).
- Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:
- замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;
- неврівноважена поведінка;
- агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;
- різка зміна звичної для дитини поведінки;
- уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;
- відлюдкуватість, уникнення спілкування;
- ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;
- занижена самооцінка, наявність почуття провини;
- поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;
- демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;
- схильність до пропуску навчальних занять;
- відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;
- депресивні стани;
- аутоагресія (самоушкодження);
- суїцидальні прояви;
- явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);
- намагання приховати травми та обставини їх отримання;
- скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;
- наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;
- наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.
4. До булінгу (цькування) в закладі належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.
Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:
- умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;
- словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;
- будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;
- будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;
- інші правопорушення насильницького характеру.
5. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладі освіти (далі - суб’єкти реагування) є:
- служба освітнього омбудсмена; служби у справах дітей;
- центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; органи місцевого самоврядування; керівники та інші працівники закладів освіти;
- засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;
- територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.
Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.
6. Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, затвердженим наказом керівника закладу.
7. Педагогічні та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:
- вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;
- за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
- звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;
- повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).
II. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.
Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.
2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):
- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
- за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
- повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
- скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.
ІІІ Склад комісії, права та обов’язки її членів
1. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти.
Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.
2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.
До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
3. Головою комісії є керівник закладу освіти.
Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.
Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов’язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря.
У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії.
4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії,
5. Член комісії має право:
- ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;
- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
- висловлювати окрему думку усно або письмово;
- вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
6. Член комісії зобов'язаний:
- особисто брати участь у роботі комісії;
- не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії;
- брати участь у голосуванні.
IV. Порядок роботи комісії
1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.
2. Діяльність комісії здійснюється на принципах:
- законності;
- верховенства права;
- поваги та дотримання прав і свобод людини;
- неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);
- відкритості та прозорості;
- конфіденційності та захисту персональних даних;
- невідкладного реагування;
- комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);
- нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.
Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».
3. До завдань комісії належать:
- збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;
- розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.
У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:
- оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;
- визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);
- моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;
- надання рекомендацій для педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;
- надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).
4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.
5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає або надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.
7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.
9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:
- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
- ставити питання по суті розгляду;
- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.
10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.
V. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти
1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом, спрямованим на:
- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;
- виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;
- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та усунення потенційних ризиків його виникнення.
2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципах:
- недискримінацїї за будь-якими ознаками;
- ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;
- партнерства та підтримки між педагогічним колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;
- особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;
- розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;
- ґендерної рівності;
- участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу освіти.
3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є:
- створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;
- визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти;
- підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);
- формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;
- заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).
4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План).
5. Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).
Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти.
Заплановані заходи повинні:
- спрямовуватись на задоволення потреб закладу освіти у створенні безпечного освітнього середовища;
- мати вимірювані показники ефективності;
- залучати всіх учасників освітнього процесу.
План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року керівник закладу освіти забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.
Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах.
6. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо:
- організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства;
- організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;
- контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;
- розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:
- розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;
- розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;
- здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;
- відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;
- здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;
- здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;
- здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;
- підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;
- створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

ПОРЯДОК

застосування заходів виховного впливу

1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в закладі освіти.
2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.
3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти застосовуються з метою:
- відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;
- недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);
- загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти.
4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти, зокрема:
- мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу;
- критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.
Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти на черговому засіданні.
5. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).
Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.
6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у класі, в якому стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, зокрема:
- діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;
- розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;
- розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;
- консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;
- розробку профілактичних заходів.
У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у класі, в якому стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

План заходів щодо попередження жорстокого поводження із здобувачами освіти, профілактики булінгу і кібербулінгу серед дітей та учнівської молоді

в ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»

І семестр
Назва заходу Класи Термін проведення Відповідальні
1. Моніторинг учнів, батьків, працівників щодо вивчення причин та умов виникнення ймовірних ризиків прояву протиправної поведінки учасників освітнього процесу. 1-11 вересень Попрійчук Н. П.
2. Підготовка методичних рекомендацій для класних керівників щодо проведення заходів із питань попередження булінгу. протягом семестру Попрійчук Н. П.
3. Організація та проведення годин соціального педагога та класних керівників із питань попередження та запобігання булінгу, превентивного виховання, формування загальнолюдських моральних цінностей (тренінгових занять, тематичних квестів, психологічних ігор, дискусій, розмов по колу, «круглих столів», бесід, ситуативно-рольових ігор тощо). 1-11 протягом семестру Попрійчук Н. П. Класні керівники
4. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо протидії булінгу в освітньому середовищі: · Що таке булінг? · Які види булінгу існують? · Як булінг відрізнити від звичайного конфлікту? · Жертва у дитячому колективі. Як навчити школяра протидіяти булінгу? · Коли вашу дитину цькують. Поради для батьків. · Поради для жертв шкільного цькування. вересень Попрійчук Н. П. Класні керівники
5. Проведення в закладі Всеукраїнського тижня протидії поширення булінгу серед учасників освітнього процесу 1-11 вересень Попрійчук Н. П. Класні керівники
6. Перегляд відео-презентацій для класних керівників «Булінг в школі. Як його розпізнати?» вересень Попрійчук Н. П.
7. Круглий стіл «Що ти знаєш про булінг?» 5-11 вересень Класні керівники
8. Диспут «Передумови виникнення булінгу» 5-11 вересень Класні керівники
9. Інтерактивна гра «Булінг у картках» 1 - 4 вересень Класні керівники
10. Перегляд відео – роликів «Нік Вуйчич про булінг у школі»; «Булінг у школі та як з ним боротися » 5 - 11 вересень Класні керівники
11. Години відвертого спілкування «Якщо тебе ображають» 1-11 вересень Класні керівники
12. Батьківський всеобуч на тему «Безпечне середовище. Булінг. Адміністративні стягнення порушників». вересень Попрійчук Н. П. Класні керівники
13. Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» 5-11 жовтень Попрійчук Н. П.
14. Скарбничка мудрих порад «Життя без конфліктів» 1-11 жовтень Класні керівники
15. Проведення годин спілкування про небезпеку кібербулінгу 6-11 жовтень Класні керівники
16. Тренінг «Як не стати жертвою мережі» 5-11 жовтень Попрійчук Н. П.
17. Години спілкування за участю представників ювенальної превенції. Лекція «Stop булінг!» 5-8 жовтень Попрійчук Н. П. Класні керівники
18. Години відвертого спілкування: «Змінюй в собі негативне ставлення до оточуючих»; «Допоможи собі, допомагаючи іншим». 1-4 5-11 жовтень Класні керівники
19. Перегляд мультфільмів з коментуванням: «Жив собі чорний кіт», «Про пташок»; «Гидке каченя» 1-4 5-6 жовтень Класні керівники
20. Проведення тестування «Самооцінка конфліктності» 5-11 листопад Попрійчук Н. П.
21. Години спілкування «Агресія і чинники, що їх супроводжують» (з використанням вправ «Мій образ», «Зашифровані слова», «Розкажи мені про мене») 2-7 листопад Класні керівники
22. Перегляд відеофільму «Як відомі люди пережили булінг в дитинстві» 1-11 листопад Класні керівники
23. Відверта розмова «Булінг – тиша, яку ми маємо почути» 5-11 листопад Класні керівники
24. Година спілкування з батьками «Що робити, якщо ваша дитина - булер?» листопад Попрійчук Н. П. Класні керівники
25. Обговорення: «Шляхи вирішення конфлікту» 5-11 листопад Класні керівники
26. Заходи до Всеукраїнського тижня «16 днів проти насильства» 1-11 листопад Класні керівники
27. Обговорення на засіданні МО класних керівників питання «Профілактика булінгу як соціального явища в шкільному середовищі». листопад Попрійчук Н. П.
28. Перегляд мультфільмів з коментуванням, щодо кібербулінгу: «Мобільні – це класно»; «Історія двох пар», «Ти також заблукав у цьому світі, як і я?» 5-9 грудень Попрійчук Н. П.
29. Година спілкування з батьками «Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам» 1-11 грудень Класні керівники
30. Відверте спілкування: «Мова знущання: як відрізнити булінг від стьобу?» 2-11 грудень Класні керівники
31. Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп, булінг!» 1-11 грудень Попрійчук Н. П. Класні керівники
32. Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маскибулінгу» грудень Попрійчук Н. П.
33. Проведення вікторини «Знай свої права і обов’язки» 1-11 грудень Попрійчук Н. П. Класні керівники
34. Конкурс-виставка малюнків на тему: «Булінг очима дитини» 1-4 грудень Педагог-організатор Класні керівники
35. Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів грудень Попрійчук Н. П.
36. Розгляд питання: «Про поведінку учнів протягом І семестру» на батьківських зборах. 1-11 грудень Класні керівники
ІІ семестр
Назва заходу Класи Термін проведення Відповідальні
1. Моніторинг учнів, батьків, працівників щодо вивчення причин та умов виникнення ймовірних ризиків прояву протиправної поведінки учасників освітнього процесу. 1-11 січень Попрійчук Н. П.
2. Підготовка методичних рекомендацій для класних керівників щодо проведення заходів із питань попередження булінгу. протягом семестру Попрійчук Н. П.
3. Організація та проведення годин соціального педагога та класних керівників із питань попередження та запобігання булінгу, превентивного виховання, формування загальнолюдських моральних цінностей (тренінгових занять, тематичних квестів, психологічних ігор, дискусій, розмов по колу, «круглих столів», бесід, ситуативно-рольових ігор тощо). 1-11 протягом семестру Попрійчук Н. П. Класні керівники
4. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо протидії булінгу в освітньому середовищі: · «Булінг у школі: чому діти цькують дітей і що з цим робити»; · Проблема булінгу очима підлітка; · Кібербулінг як проблема порушення прав людини» · Бесіда«Запобігання білінгу в сім’ї» січень Попрійчук Н. П. Класні керівники
5. Проведення тестування «Твій рівень конфліктності» 1-11 січень Класні керівники
6. «Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш» (Про стосунки в учнівському середовищі) 5 - 11 січень Класні керівники
7. Перегляд відео-презентацій для класних керівників «Практичні поради з протидії булінгу в учнівському середовищі» лютий Попрійчук Н. П.
8. Година спілкування з батьками «Діти і соцмережі: всі «за» та «проти»» лютий Попрійчук Н. П. Класні керівники
9. Проведення годин спілкування про небезпеку кібербулінгу «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: способи розпізнання і захист дитини» 1-11 лютий Класні керівники
10. Проведення уроків відвертого спілкування на тему: «Щастя, коли тебе розуміють» 1-11 лютий Класні керівники
11. Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» 5-11 лютий Попрійчук Н. П.
12. Засідання методичного об’єднання класних керівників «Роль вчителя у профілактиці шкільного булінгу» Попрійчук Н. П.
13. Круглий стіл «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу» 6-11 березень Класні керівники
14. Бесіда «Вирішуємо конфлікти та будуємо мир навколо себе» 1 - 11 березень Класні керівники
15. Години спілкування за участю представників ювенальної превенції 1-11 березень Попрійчук Н. П. Класні керівники
16. Години відвертого спілкування: «Вдячність за добро» 1-4 березень Класні керівники
17. Тренінгове заняття «Як протистояти тиску та відстоювати власну позицію» 5 - 11 березень Попрійчук Н. П.
18. Проведення анкетування «Я і мої товариші» 5-11 квітень Класні керівники
19. Години спілкування «Шляхи протидії агресії» 5-9 квітень Класні керівники
20. Перегляд відеороликів про булінг в дитинстві відомих людей 1-11 квітень Класні керівники
21. Година спілкування «Мій світ без насильства» 5-11 квітень Класні керівники
22. Проведення рольової гри: «Нейтралізація негативних емоцій» 5-11 квітень Класні керівники
23. Квест «Подорож світом без булінгу» 1-11 квітень Класні керівники
24. Обговорення на засіданні МО класних керівників питання профілактики булінгу в класі травень Попрійчук Н. П.
25. Перегляд мультфільмів з коментуванням, щодо кібербулінгу 1-7 травень Класні керівники
25. Відверте спілкування «Хочу, щоб мене почули» 5-11 травень Класні керівники
27. Практичне заняття: «Займи позицію» 1-11 травень Класні керівники
28. Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа» травень Попрійчук Н. П.
29. Практичне заняття: «Стоп! Тут мій кордон або правила безпечної поведінки» 1-11 травень Попрійчук Н. П.
30. Проведення конкурсу плакатів на тему: «Шкільному булінгу скажемо – НІ!». 5-11 травень Педагог-організатор Класні керівники
31. Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів травень Попрійчук Н. П.
32. Розгляд питання: «Про поведінку учнів протягом ІІ семестру» на батьківських зборах. травень Класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.