Затверджено:

на зборах трудового колективу закладу

Протокол №1 від 13.04.2022

Введено в дію наказом по ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»

від 13.04.2022 №39/1

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОЗО «ХОДОСІВСЬКОГО ЗЗСО»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області розроблені відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодексу Законів про працю України, Статуту закладу.
1.2. Метою Правил є забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни,
визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу, передбачених трудовим законодавством України, законодавством в освітній галузі та в галузі охорони праці.
1.3. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, відповідно до здібностей, професійної підготовки, освіти.
1.4. Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.5. Виконання даних Правил є обов’язковим для всіх працівників закладу.
1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, розв’язує керівник закладу в межах наданих йому повноважень, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого відповідним наказом керівника закладу.
2.2. При прийомі на роботу працівника керівник на пізніше ніж за 3 дні до укладання трудового договору зобов’язаний інформувати гуманітарний відділ про прийняття на роботу працівника для подальшого повідомлення Державної фіскальної служби України.
2.3. При прийнятті на роботу, особа, яка працевлаштовується, зобов’язана подати заяву директору закладу. До заяви працівник додає трудову книжку, оформлену в установленому порядку, у разі її наявності, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, диплом про відповідну освіту чи професійну підготовку, паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (для військовозобов’язаних), свідоцтво (для юнаків призивного віку), санітарну книжку з медичним висновком про відсутність протипоказань для роботи.
2.4. Керівник зобов’язаний оформити особову справу працівника (особові справи працівників зберігаються в закладі.)
2.5. Працівник зобов’язаний вчасно подавати документи для внесення змін до особової справи (зміна прізвища, освіти, домашньої адреси тощо)
2.6. Забороняється вимагати від осіб відомості про партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.7. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.
2.8. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, за вимогою працівника ведуться трудові книжки. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.
2.9. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.
2.10. Приймаючи працівника, або переводячи його на іншу роботу керівник закладу зобов’язаний:
- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
- ознайомити працівника із Статутом закладу, колективним договором, посадовою інструкцією, цими Правилами;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- провести інструктаж для працівника з безпеки життєдіяльності та охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
2.11. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснюється тільки по закінченню навчального року з обов’язковим виконанням вимог, передбачених чинним законодавством.
Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
2.13. Припинення трудового договору з працівником оформляється наказом директора закладу.
2.14. Директор зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, письмове повідомлення про нараховані при звільненні суми і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1.Педагогічні працівники мають право на:
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування оплачуваною відпусткою, відповідно до законодавства «Про відпустки»;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
- безпечні умови праці та належний санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища;
- своєчасну поінформованість про зміни в трудовому, пенсійному законодавстві та законодавстві з питань охорони праці;
- на усні та письмові звернення і заяви до керівних органів управління освітою всіх рівнів.
3.2. Працівники із числа технічного персоналу мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- подовжену оплачувану відпустку;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
3.3. Працівники закладу зобов’язані:
- працювати сумлінно, дотримуватися вимог Статуту закладу, умов Колективного договору, режиму закладу та цих Правил, а також дотримуватись дисципліни праці;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна закладу.
3.4. Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства. В разі відсутності індивідуальної санітарної книжки працівника із відмітками про проходження щорічного медичного огляду керівник закладу видає наказ про відсторонення працівника від виконання його посадових обов’язків без збереження заробітної плати.
3.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- отримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.
3.5.1. Обов’язки вчителів:
- визначати предметний зміст і послідовність його опрацювання з урахуванням вимог державного стандарту освіти, типових освітніх програм, Освітньої програми закладу, попередніх результатів навчання учнів, їхніх освітніх потреб;
- добирати доцільні форми, методи та засоби навчання відповідно до мети і завдань;
- здійснювати різні види планування освітнього процесу на різних його етапах залежно від поставленої мети, індивідуальних особливостей учнів, особливостей діяльності закладу;
- моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів, прогнозувати результати освітнього процесу;
- планувати і здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та інших особливостей учнів (їхніх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду), принципів здорового та безпечного способів життя;
- застосовувати сучасні методики і технології моделювання змісту навчання учнів предметів, особистісно зорієнтованого, компетентнісного та інтегрованого навчання, виховання і розвитку учнів, методи роботи, навчальні матеріали та завдання для розвитку їхньої пізнавальної діяльності;
- складати (брати участь у складанні) індивідуальну програму розвитку та/або індивідуальний навчальний план учня (за потреби), сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії учнів;
- застосовувати механізми реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин між вчителем і учнем, підтримувати прагнення учнів до саморозвитку, розкриття їхніх здібностей і пізнавальних можливостей;
- ураховувати в освітньому процесі підходи, визначені цілями сталого розвитку.
- забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою. За потреби забезпечувати здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі (мова відповідного корінного народу або національної меншини України);
- формувати в учнів уявлення про навчальний предмет на основі сучасних наукових досягнень, розвивати в них ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей, розуміння природних зв’язків різних процесів, уміння розв’язувати практичні завдання; розвивати в них критичне мислення для розуміння себе, своїх цінностей та потреб, здатності до осмислення власних рішень;
- вживати заходів для зацікавлення учнів навчанням, організовувати самостійну освітню діяльність учнів, зокрема дослідницьку. Сприяти розвитку здібностей та обдарувань учнів, формуванню в них загальної культури та навичок здорового способу життя;
- формувати в учнів уміння аналізувати, обґрунтовувати, доводити власну думку, ставити запитання, висувати власні припущення, розрізняти факти і здогади, узагальнювати інформацію;
- формувати в учнів ціннісні ставлення у процесі їхнього навчання, виховання й розвитку, навички рефлексії, здатність до взаєморозуміння, міжособистісної взаємодії засобами активної та пасивної комунікації;
- використовувати основні стратегії роботи з учнями, що сприяють формуванню їхньої позитивної самооцінки;
- застосовувати в обговоренні освітніх, соціальних і життєвих проблем методики усвідомленого та емпатичного слухання, ненасильницької та безконфліктної комунікації; запобігає конфліктам в освітньому процесі;
- визначати прояви завищеної чи заниженої самооцінки учнів з метою її коригування;
- створювати умови формування позитивної самооцінки учнів, мотивації до навчання;
- використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності. Формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною;
- використовувати стратегії, що заохочують учнів до ефективної взаємодії;
- оцінювати навчальні досягнення учнів на засадах компетентнісного підходу відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати доводити до відома учнів, їхніх батьків або інших законних представників;
- визначати і враховувати запити і очікування батьків щодо навчання своїх дітей, участі в освітньому процесі. Залучати батьків до участі в освітньому процесі на засадах партнерства, а також до прийняття рішень, що стосуються навчання, виховання і розвитку учнів;
- організовувати освітнє середовище з урахуванням правил безпеки життєдіяльності, санітарних правил і норм, протиепідемічних правил;
- формувати в учнів навички та культуру здорового та безпечного способів життя. Забезпечувати дотримання учнями вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;
- використовувати фізичний, інформаційний простори навчальних та інших приміщень закладу як освітній ресурс;
- використовувати інструменти забезпечення інклюзивного навчання в освітньому процесі;
- застосовувати принципи і стратегії універсального дизайну в сфері освіти і розумного пристосування для забезпечення доступності (фізичної, інформаційної тощо) здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами. Здійснювати необхідні адаптації / модифікації в освітньому процесі відповідно до особливих освітніх потреб учнів;
- орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, вплив інформації на свідомість і розвиток учнів, на прийняття рішень;
- використовувати цифрові пристрої, їх базове програмне забезпечення; працювати з операційними системами, онлайн-сервісами, застосунками, файлами, Інтернетом;
- використовувати відкриті електронні (цифрові) освітні ресурси педагогічного спрямування для професійного розвитку та обміну педагогічним досвідом, створювати та наповнювати власне е-портфоліо;
- уникати небезпек в інформаційному просторі, забезпечувати захист і збереження персональних даних (власних персональних даних, а також персональних даних інших осіб, якщо вчитель використовує у професійній діяльності);
- модифікувати, редагувати, комбінувати за потреби наявні електронні (цифрові) освітні ресурси; створювати за потреби особисто або спільно з іншими особами нові електронні (цифрові) електронні (цифрові) освітні ресурси; впорядковувати ресурси і надавати до них доступ учасникам освітнього процесу;
- використовувати безпечне електронне (цифрове) освітнє середовище для організації та управління освітнім процесом (зокрема під час дистанційного навчання), організації групової взаємодії, зворотного зв’язку, спільного створення електронних (цифрових) освітніх ресурсів;
- використовувати способи самозбереження психічного здоров’я, запобігання професійному вигоранню, управління власними емоціями, методики, що зменшують вплив стресогенних чинників на здоров’я учнів;
- використовувати методики зміцнення здоров’я та запобігання захворюванням, методики і технології організації активного та безпечного дозвілля учнів;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;
- вживати заходів щодо запобігання та протидії булінгу, різним проявам насильства серед учнів та інших учасників освітнього процесу. Повідомляти керівництво закладу про факти булінгу стосовно учнів, педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого був особисто або інформацію про які отримав від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу;
- здійснювати профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;
- вживати заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів під час освітнього процесу. Негайно повідомляти керівництво закладу про нещасний випадок, що трапився з учнем, надавати йому домедичну допомогу, викликати медпрацівника. Брати участь у розслідуванні нещасного випадку та вживати заходів з усунення його причин;
- надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу (за потреби);
- щороку підвищувати кваліфікацію в обсязі не менше 30 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинно бути спрямовано на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Атестуватися у черговому та позачерговому порядках;
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність. Аналізувати та планувати свій професійний розвиток для досягнення його стратегічних і операційних цілей з урахуванням умов педагогічної діяльності, індивідуальних професійних потреб;
- визначати оптимальні зміст і форми професійного розвитку, критерії результативності власного навчання;
- аналізувати інформацію щодо освітніх інновацій, умов їхнього впровадження;
- інтегрувати інновації у власну педагогічну практику, адаптувати їх до різних умов освітнього процесу та сучасних вимог до педагогічної діяльності з урахуванням особливостей діяльності закладу, індивідуальних потреб учнів;
- взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у межах наставництва, супервізії тощо);
- настановленням і особистим прикладом утверджувати в учнів повагу до суспільної моралі та цінностей: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбності. Виховувати в дітей повагу до державних мови та символів України, національних, історичних і культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання й довкілля України;
- дотримуватися педагогічної етики, поважає гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі;
- брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу, методичного об’єднання, роботі конференцій, семінарів, клубів та інших заходах;
- замінювати відповідно до наказу директора інших тимчасово відсутніх учителів;
- проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності раз на три роки;
- дотримуватися правил охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту;
- вести встановлену закладом документацію та належно зберігає її;
- чергувати по закладу відповідно до графіка чергувань;
- проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди в установлені терміни;
- класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями закладу і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями-предметниками;
- класні керівники терміново повинні вжити заходів по виявленню причин пропуску уроків та подати інформацію заступнику директора з навчально-виховної роботи;
3.5.2. Чергування членів адміністрації закладу, вчителів, класних керівників відбувається згідно із графіком та у порядку, що затверджується наказом керівника закладу
3.5.3. Обов’язки обслуговуючого персоналу
- Працівник приходить за 15 хвилин до початку робочого дня, згідно графіка.
- Працівник не повинен без дозволу адміністрації покидати своє робоче місце.
- Працівник зобов’язаний робити прибирання, закріплених за ним приміщень.
3.6. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, з якими працівники знайомляться в установленому порядку.
3.7. У встановленому порядку наказом директора в доповнення до навчального навантаження на вчителя може бути покладено класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, навчальними ділянками, організація та виконання інших навчально-виховних функцій з відповідною оплатою.

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

4.1 Адміністрація закладу зобов’язана:
- діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
- приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
- визначати режим роботи закладу;
- ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти;
- виконувати Закони України «Про повну загальну середню освіту» та «Про освіту», інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
- планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;
- розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
- надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;
- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;
- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;
- затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти;
- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;
- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;
- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;
- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;
- створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;
- виконувати інші обов’язки, покладені законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями.
5.2. Робочий час педагогічних працівників регламентується розкладом уроків.
Перерва між уроками вважається робочим часом. Під час перерви учитель готується до наступного уроку, слідкує за дотриманням правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог, виконує обов’язки чергового учителя.
5.3.В межах робочого дня педагогічні працівники повинні виконувати всі види освітньої діяльності відповідно до посади, педагогічного навантаження, навчального плану і плану роботи закладу.
5.4. День, коли за розкладом у вчителя немає уроків не вважається вихідним і використовується ним для підвищення власного професійного рівня.
5.5. Робочий день для педагогічних працівників закладу розпочинається:
- для чергового адміністратора закладу – за 30 хвилин до початку освітнього процесу;
- для чергового вчителя по закладу – за 30 хвилин до початку першого уроку;
- для вчителя – за 20 хвилин до початку свого першого уроку за розкладом;
- час закінчення роботи - 15 хвилин після останнього за своїм розкладом уроку. У разі проведення нарад, засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, педрад та інших заходів – після їх закінчення;
- у разі проведення нарад, засідань, заходів у день, коли вчитель не має уроків за розкладом, він зобов’язаний з’явитись на захід, що проводиться. Педагогічні працівники залучаються до чергування по школі. Графік чергування вчителів на семестр затверджується директором школи;
- у разі необхідності до чергування у вихідні та святкові дні педагогічні працівники залучаються тільки за їх власною згодою. Чергування у вихідні та святкові дні працівникам компенсується наданням іншого дня відпочинку у канікулярний час.
5.6. Для допоміжних та технічних працівників встановлюється (якщо вони працюють на одну ставку в одну зміну):
- початок роботи - 8.00
- закінчення роботи - 17.00
Якщо працівники працюють у дві зміни, то графік їх роботи по змінний затверджується директором школи за погодженням профспілкового комітету.
У разі, коли техпрацівники мають робоче навантаження більше ніж одна ставка, їх робочий час збільшується пропорційно. Графік чергування техпрацівників та графік їх обідніх перерв затверджуються директором школи за погодженням з профспілковим комітетом.
Завгосп школи по узгодженню з директором може визначати об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.
5.7. Режим (графік) роботи, час перерви адміністрації школи, окремих категорій педпрацівників ( педагога - організатора, керівників гуртків, вихователів ГПД, бібліотекаря, практичного психолога, соціального педагога), технічних працівників допоміжних служб затверджується щорічно на навчальний рік за погодженням з профспілковим комітетом.
Режим роботи сторожів, які працюють позмінно, порядок чергування в змінах, час початку та закінчення зміни визначається щомісячним графіком роботи, затвердженим директором закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України норму: 40 годин на тиждень (ст.50 КЗпП України). Беручи до уваги специфіку роботи деяких категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни) затверджується графіками з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
Час перерви на обід та відпочинок педагогічних працівників встановлено розкладом уроків, коли педагогічний працівник вільний від уроків.
5.8. Педагогічне навантаження менше ставки встановлюється за згодою працівника.
5.9. Об’єм педагогічного навантаження повинен бути сталим протягом навчального року. Зміни допускаються у виняткових випадках за письмовою заявою працівника та у разі зміни робочого навчального плану.
5.10. Розклад уроків затверджується директором закладу.
5.11. Черговий вчитель несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час перерви на закріплених ділянках, за збереження шкільного майна і чистоту приміщень, коридорів.
5.12. Вважається обов’язковою присутність вчителя під час чергування учнів в класі.
5.13. Протягом першого тижня вересня класні керівники, вихователі ГПД проводять у класах вивчення правил для учнів, правил чергування та внутрішнього розпорядку.
5.14. Вчителям заборонено виганяти учнів під час уроків з класу, посилати учнів за класними журналами, ключами від кабінетів, палити в приміщенні та на території закладу.
5.15. Класні керівники щоденно контролюють відвідування учнями занять.
5.16. Класні керівники планують і проводять батьківські збори та засідання батьківських комітетів 4 рази на рік. Про це повідомляють адміністрацію закладу не пізніше, ніж за тиждень.
5.17. Відвідування уроків вчителів адміністрацією закладу здійснюється відповідно до плану внутрішнього контролю за заздалегідь оголошеним графіком чи усним попередженням. В окремих випадках адміністрація закладу відвідує уроки, попереджаючи вчителя за 10-15 хвилин.
5.18. Сторонні особи можуть бути присутні на уроках тільки з дозволу директора.
5.19. Прийом громадян здійснюється черговим адміністратором.
Прийом громадян директором здійснюється відповідно до затвердженого графіка.
5.20. Робоча нарада адміністрації закладу проводиться щопонеділка в кабінеті директора, на якій представники адміністрації доповідають про проведену роботу протягом тижня, відвідані уроки вчителів протягом тижня, стан чергування та прийом громадян (черговим адміністратором), визначають завдання на наступний тиждень).
5.21. Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до графіка; наради при директорі 1-2 рази на місяць у спеціально визначений час.
5.22. При відсутності працівника адміністрація зобов’язана терміново організувати його заміну.
5.23. Канікулярний час, що не співпадає з відпусткою, є робочим часом. У цей час працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи адміністрацією в межах навантаження.
5.24. В канікулярний час обслуговуючий персонал залучається до виконання господарських робіт, ремонту, охорони закладу у випадку , якщо дана робота не протипоказана за станом здоров’я.
5.25. Працівники зобов’язані попереджати адміністрацію про невихід на роботу для своєчасної заміни його.
5.26. Педагогічним працівникам забороняється:
- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконання трудових обов’язків.
5.27. Забороняється в робочий час:
- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;
- відволікати працівників закладу від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
5.28.Для працівників може встановлюватися гнучкий режим робочого часу та запроваджуватися дистанційна робота згідно норм Кодексу законів про працю України

6. ЗАОХОЧЕННЯ ТА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи у вихованні дітей, новаторство застосовуються такі заохочення:
- оголошення подяки;
- нагородження подарунком;
- нагородження відомчими відзнаками різних рівнів;
- преміювання.
6.2. За особливі трудові здобутки працівники представляються для нагородження орденами та медалями України та присвоєння почесних звань.
6.3. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
6.4. Заохочення оголошується в наказі по закладу, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:
- догана;
- звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п.п.3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КзпП України.
7.2. Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.
7.3.Працівники, обрані до складу профспілкових органів в школі – профспілковий комітет, і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
7.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення , складається відповідний акт.
7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провин, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
7.6. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
7.8. Догана педагогічному працівнику оголошується наказом директора школи і повідомляється працівникові під розпис.
7.9. Якщо протягом року, з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника, його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7.10. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
7.11. Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
Кiлькiсть переглядiв: 2256

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.