ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»

на 2021/2022 навчальний рік

Склад методичної ради закладу:
Фастовець О.М. – голова методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи;
Попрійчук Н.П. - заступник директора з виховної роботи, керівник МО класних керівників;
Сагач Н.В. - керівник МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
Власенко О.М. - керівник МО вчителів природничо -математичного циклу;
Багдасарян Г.С. - керівник МО вчителів початкових класів;
Бондаренко Т.П. – завідуюча бібліотекою.
Аналіз методичної роботи
за 2020/ 2021 навчальний рік
У 2020/2021 н.р. методична робота в закладі здійснювалась відповідно до «Закону про освіту», «Концепції НУШ», «Про загальну середню освіту», «Про методичне об'єднання вчителів», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», рекомендації щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (Лист МОН України від 03.07.2002 № 1/9-318.
Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, виробити інноваційний стиль діяльності, підготувати вчителів до пошукової діяльності, залучати до науково-дослідницької діяльності.
Роботу педагогічного колективу в 2020/2021 н.р. було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми:
«Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня в умовах Нової української школи» та виконання таких завдань:
- глибоке й всебічне освоєння й реалізація в практичній діяльності закладу концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти;
- упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;
- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, кваліфікації педагогічних працівників і підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
- упровадження в освітній процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
· підвищення якості знань учнів з предметів навчального плану;
· залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
· продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
· підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів - предметників;
· підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
· удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу;
· забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора , керівники шкільних методичних об’єднань, завідуюча бібліотекою.
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсах;
- хід атестації педагогічних працівників;
- про підсумки методичної роботи за 2020/2021 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2021/2022 н.р.
З метою вдосконалення професійної та фахової майстерності педагогів проводилися методичні декади, у рамках яких учителі, які атестуються. проводили відкриті уроки. Заняття були проведені нависокому та достатньомуметодичному рівні. Уся методична робота була спрямована на розвиток ініціативи й творчості педагогічного колективу в процесі вирішення проблем освітнього процесу на покращення й удосконалення системи знань, умінь і навичок учнів через упровадження інноваційних технологій.
Протягом 2020/2021 навчального року було організовано роботу методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, початкових класів , класних керівників, затверджено плани роботи, єдині науково-методичні теми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.
Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку.Проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних робіт ), так і науково-методичні питання.
Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, самоосвітня робота педагогів. У цьому напрямку слід відзначити самоосвітню діяльність учителів-предметників під час дистанційного навчання, а саме прослуханих ними вебінарів і отриманих сертифікатів.
Таким чином, освітній заклад з огляду на варіативність організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання, рекомендацій МОН України:
–організував освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числіпланування кількості та обсягу завдань та контрольних робіт, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів;
–проведено підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, ураховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр;
–завершено навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також зурахуванням виконання календарно-тематичних планів.
Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів здійснювалось у синхронному й асинхронному режимі.
Синхронний режим дозволяв забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагав відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.
У синхронному режимі учні виконувалитестина платформах "Всеосвіта",ZOOMтощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
–виконувалиписьмовіроботи(твори,есе), на платформі Classroom;
–виконували інші завдання, які пропонує вчитель.
Учні закладу також оцінювалися й в асинхронному режимі, виконуючи завдання в зручний час. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання було рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз або обмежити час на виконання завдання, встановлено терміни для здачітесту (контрольної або самостійної роботи тощо), проводилося й додаткове усне опитування учнів за допомогою платформи ZOOM.
В асинхронному режимі учні:
–виконували письмові роботи (перекази, твори) в зошитах та надсилали вчителю завдання на платформі Classroom.
–виконували інші завдання, запропоновані вчителем.
Результати оцінювання навчальних досягнень фіксувалися в довільній формі вчителем і індивідуально повідомлялися учню. Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання була перевірка , контроль та забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями.
Кількість робіт, які підлягали поточному оцінюванню та передбачали фіксацію оцінки в класному журналі, під час дистанційного навчання було оптимізовано з метою уникнення перевантаження учнів.
Підсумкова оцінка за семестр виставлялася з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.
Тематичні роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину в ІІ семестрі , записувалися в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
Річне оцінювання здійснювалося з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.
Отже, слід зазначити, що методична роботапротягом2020/2021н.р. проводилася на достатньому рівні, але потребує конкретних і кардинальних змін у підході в організації й роботі з обдарованими дітьми, у спрямуванні дієвих заходів щодо формування переможців олімпіад, а ефективність управління методичною роботою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підтримувати на достатньому рівні.
Позитивні тенденції:
- методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;
- активізація роботи із впровадження в практику особистісно-орієнтованих та сучасних технологій.
Проблеми:
- організація науково-дослідної роботи;
- розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів та публікація передового досвіду.
Шляхи вирішення проблем:
- залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;
- посилення уваги до формування методологічної культури й нового професійного мислення вчителів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.
Таким чином, пріоритетними завданнями залишаються:
1. Підвищення якості знань учнів.
2. Подолання початкового рівня навчальних досягнень учнів , тому необхідно виробити основні заходи щодо поліпшення якості знань учнів.
3. Активізація роботи з обдарованими дітьми.

План роботи

методичної ради

Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2021/2022 навчальний рік

Науково-методична тема:

« Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня в умовах Нової української школи»
Основні завдання методичної ради на 2021/ 2022 н. р. :
· Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
· Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5 класу.
· Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчанняяк засобу формування тарозвитку професійної компетентності.
· Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
· Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
· Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
· Забезпечити участь учнів школи в МАН, Всеукраїнських учнівських олімпіадах .
· Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
· Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
· Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.
1. Організаційні заходи:
1.1. Здійснювати загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження).
1.2. Координувати діяльність методичних об'єднань .
1.3. Сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання.
1.4. Проводити інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації освітнього процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.
1.5.Організовувати самоосвітню роботу педагогів.
1.6. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітнього процесу в закладі та роботі педагога.
1.7. Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів школи, впровадження його у практику роботи педагогічного колективу.
1.8.Створювати умови для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.
2.Провести індивідуальні та групові консультації:
· Про ведення класних журналів та журналів факультативів у 1-11 класах;
· Про ведення класних щоденників ;
· Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками освітнього процесу;
· Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
· Консультації з учителями, які атестуються.
· Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з учнями;


Мережа методичної роботи

з педагогічними кадрами

Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

у 2021 / 2022 н.р.

Форми методичної роботи Керівник Члени педагогічного колективу Науково – методичні теми
1 Методичне об’єднання класних керівників Попрійчук Н.П. Класні керівники 5-11 класів Удосконалення форм та методів виховної роботи та організація позакласної роботи з учнями
2 Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Сагач Н.В. Ярошенко Н.В., Фастовець О.М., Попрійчук Н.П.. Притис Ю.В., Кондратюк.Г.П., Понзель Ю.М., Формування творчого потенціалу особистості учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу і позашкільній роботі
3 Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Власенко О.М., Дяченко В.О., Сіренко А.В., Алексєєнко Ю.В., Кравченко Н.О., Радіонов М.А., Особистісно-орієнтований підхід до розвитку виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання
4 Методичне об’єднання вчителів початкових класів Багдасарян Г.С., Гавриленко Л.В., Сіренко О.Ф., Бондаренко Т.Б., Хлевнушко Н.С., Шляхи підвищення інформаційної та комунікативної компетентності учителів та учнів в умовах впровадження нового Державного стандарту
Зміст роботи Дата Відпові-дальні
1. Провести засідання методичної ради: Засідання І 1.Про основні напрямки методичної роботи і затвердження плану роботи методичної ради на 2021/ 2022 н. р. Про організацію роботи над: · єдиною науково-методичною темою закладу: (ІІІ етап роботи ). Затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань. 2.Опрацювання нормативно-правових документів: · КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ; · інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2021/ 2022 н. р.; · організація освітнього процесу у початковій школі у зв’язку з впровадженням НУШ; · опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 3. Атестація членів педагогічного колективу в 2021/2022 н. р. 4.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 5.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Засідання ІІ Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти. 1.Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: · самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку». 2. Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах учнівських робіт МАН. 3.Про хід атестації вчителів у 2021/2022 навчальному році. 4. Про проведення предметних тижнів. Засідання ІІІ 1. Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр. 2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах. 3.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН. 4.Заходи з управління самоосвітою педагогів: - використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. - критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога. 5. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. 6. Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Засідання ІV Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня» 1.Презентаційний звіт керівників МО про результати творчої педагогічної діяльності вчителів. 2.. Про проведення відкритих уроків учителів, які атестуються. 3.Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах. 4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. 5.Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи та створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2022 / 2023 навчальний рік. Вересень Заступники Директора, Керівники МО
листопад січень Березень Заступники директора, голови МО Заступники директора, голови МО
1 Регулярно проводити інструктивно-методичні наради по питанню організації освітнього процесу. 1 раз на тиждень ЗНВР
2 Координувати роботу предметних методичних об’єднань. Підпорядковувати їх роботу по рішенню проблемних питань, над якими працює педколектив закладу. Протягом року Члени ради
3 Надавати допомогу в плануванні роботи методичних об’єднань. До 06.09. ЗНВР
4 Продовжити роботу консультаційного пункту при шкільному методкабінеті з метою надання індивідуальної методичної допомоги. Щотижня ЗНВР
5 Спланувати роботу методичних об'єднань , які будуть працювати в навчальному році. До 01.09.
6 Систематичноопрацьовувати методичні листи, рекомендації, накази відділу освіти по питаннях удосконалення методичної і освітньої роботи 1 раз на місяць ЗНВР
7 Обговорити зміст завдань для шкільних олімпіад, текстів для контрольних робіт з основних предметів Протягом року Методична рада
8 Організувати роботу з молодими вчителями. Практикувати систему наставництва(за потребою). Протягом року ЗНВР

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1.Засідання методичної ради: 1.Про основні напрямки методичної роботи і затвердження плану роботи методичної ради на 2021/ 2022 н. р. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною темою закладу. Затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань. 2.Опрацювання нормативно-правових документів: · інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2021/ 2022 н. р.; · опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 3.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році. Атестація членів педагогічного колективу в 2021/ 2022 н. р. 4.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 5.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. 05.09 Голова МР протокол
2. Інструктивно-методична нарада: · Дотримання вимог щодо усного і писемного мовлення; · Ведення ділової документації До 05.09 ЗНВР, Голови МО

3. Бесіда за змістом пояснювальних записок та навчальних програм:
  • Особливості викладання предметів;
  • Різне
06.09 ЗНВР, Голови МО
4. Складання графіка проведення контрольних робіт До 10.09 ЗНВР графік
5. Перегляд перспективного плану атестації. Опрацювання Типового Положення. Створення атестаційної комісії. До 20.09 Голова атестаційної комісії план
6. Уточнення банку даних:
  • обдарованих учнів;
  • учнів, які потребують педагогічної підтримки
До 20.09 Учителі - предметники
7. Затвердження графіка проведення предметних тижнів. До 10.09 Адміністрація графік
8. Методичний тиждень фізичної культури і спорту план, матеріали
9. Педагогічна рада: · Затвердження річного плану роботи навчального закладу та методичної ради на 2021/2022 навчальний рік. · Про затвердження режиму роботи навчального закладу. · Методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін у 2021/2022 н.р. · Готовність закладу до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р. 31.08 Адміністрація протокол

ЖОВТЕНЬ

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1.Інструктивно-методична нарада для вчителів із питань організації та проведення у 2021/2022 н.р. конкурсів та олімпіад. До 01.10 ЗНВР
2. Організація та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Протягом місяця ЗНВР, вчителі предметники матеріали
3. Засідання атестаційної комісії До 10.10 Голова АК протокол
4.Складання графіка проведення відкритих уроків учителями, які атестуються. Закріплення членів робочої групи за вчителями, які атестуються, для здійснення контролю та надання допомоги. 3 тиждень ЗНВР графіки
5. Методична оперативка : · про підготовку учнів до участі в олімпіадах · ведення шкільної документації 4 тиждень ЗНВР наказ

ЛИСТОПАД

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Методичний тиждень української мови і літератури 2 тиждень Учителі предметники план
2. День української писемності. 09.11 Учителі-предметники план
3. Контроль ведення щоденників. 3 тиждень Заступник директора довідка
4. Аналіз стану викладання та дотримання державних вимог, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з біології. 02.11-20.11 Учителі-предметники план

ГРУДЕНЬ

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Педагогічний вернісаж «Мій творчий проект» Протягом місяця Адміністрація Графік відкритих уроків
2. Аналіз стану викладання дотримання державних вимог, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з математики . 2-3 тиждень Адміністрація наказ
3. Контроль за відвідуванням учнями школи. 3 тиждень ЗВР, учнівське самоврядування
4. Перевірка ведення класних журналів. 4тиждень ЗНВР наказ
5. Формування особистості педагога в контексті нової парадигми освіти. · Виконання навчальних планів та навчальних програм за І семестр. · Про проведення моніторингу з навчальних предметів у 5-11 класах. 4 тиждень Адміністрація протокол
10. Інструктивно – методична нарада з питань успішності учнів 9 класу за І семестр та підготовки до профільного навчання у 10 класі. 23.12 ЗНВР

СІЧЕНЬ

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 1.Засідання методичної ради. 1. Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр. 2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах. 3.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН. 4.Заходи з управління самоосвітою педагогів: - використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. - критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога. 5. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. 6. Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. 15.01 ЗНВР Протокол
7 Корекція курсової перепідготовки на 2022/2023 рік. До 20.01 ЗНВР план
8 Анкетування «Зроби свій вибір». Визначення профільності подальшого навчання (9 клас) 4 тиждень Соціальний педагог анкетування

ЛЮТИЙ

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Засідання атестаційної комісії. 4 тиждень Голова атестаційної комісії протокол

БЕРЕЗЕНЬ

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Презентація творчих доробок вчителів, які атестуються «Перлини професійної майстерності». Складання атестаційних характеристик. До 20.03 ЗНВР
2. Шевченківський тиждень. 03-07.03 Вчителі укр.мови, ЗВР план
3. Презентація порт фоліо як засобу формування професійної компетентності. 4 тиждень Дирекція портфоліо
4. Засідання методичної ради: Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня» 1.Презентаційний звіт керівників МО про результати творчої педагогічної діяльності вчителів. 2.Виставка «Перлини професійної майстерності». Презентація проектів вчителів, які атестуються. 3.Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах. 4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. 5.Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи та створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2022/2023 навчальний рік. 3 тиждень ЗНВР протокол

КВІТЕНЬ

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Підготовка до ДПА. Заповнення інформаційного стенду . 4 тиждень ЗНВР Інформація
2 Творчі звіти голів МО 4 тиждень Голови МР звіти
3 Методична оперативка про стан проведення предметних тижнів 3 тиждень Голови МР
4 Підготовка до проведення моніторингу з математики, української мови, історії, англійської мови в 5-11 класах. 3 тиждень ЗНВР наказ

ТРАВЕНЬ

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка про виконання
1 Творчий калейдоскоп «Оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій». 2 тиждень У
2 Інструктивно-методична нарада з учителями про закінчення навчального року. 2 тиждень Адміністрація
3 Педагогічна рада: · Про допуск учнів 9,11-х класів до ДПА. · Про розгляд проекту річного плану роботи навчального закладу на 2022/2023 навчальний рік. 1 тиждень Голова педагогічної ради протокол
5 Анкетування вчителів з метою вивчення запитів щодо поліпшення освітнього процесу у 2022/2023 н. р. 3 тиждень ЗНВР

6 Виконання навчальних програм. Складання навчальних планів на новий навчальний рік 4 тиждень МР, голови МО наказ
7 Засідання методичної ради 1.Підсумки впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої школи. 2.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року. 3.Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних об"єднань. 4.Обговорення проекту плану роботи на новий навчальний рік. 4 тиждень Голови МО протоколЧервень

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Педагогічна рада: · Про випуск учнів 11 класу. · Про випуск учнів 9 класу та перевід учнів 5-8, 10 класів. · Про нагородження учнів 5-8, 10 класів Похвальними листами. 1 тиждень Голова педагогічної ради протокол
Кiлькiсть переглядiв: 1323

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.