/Files/images/1-17/bez/Спільнота класних керівників 1.jpg

ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»

на 2022/2023 навчальний рік

Склад методичної ради закладу:
Фастовець О.М. – голова методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи;
Попрійчук Н.П. - заступник директора з виховної роботи, керівник методичної спільноти класних керівників;
Сагач Н.В. - керівник ПМК вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
Власенко О.М. - керівник ПМК вчителів природничо -математичного циклу;
Багдасарян Г.С. - керівник ПМК вчителів початкових класів;
Бондаренко Т.П. – завідуюча бібліотекою.

Аналіз методичної роботи

за 2021/ 2022навчальний рік

У 2021/2022 н.р. методична робота в закладі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції Нової української школи».

Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, виробити інноваційний стиль діяльності, підготувати вчителів до пошукової діяльності, залучати до науково-дослідницької діяльності.

Роботу педагогічного колективу в 2021/2022 навчальному році було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми: « Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формуванняя компетентної особистості учня в умовах Нової української школи» та виконання таких завдань:

- глибоке й всебічне освоєння й реалізація в практичній діяльності закладу концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти;
- упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;
- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, кваліфікації педагогічних працівників і підвищення професійної майстерності кожного вчителя;

- упровадження в освітній процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

· підвищення якості знань учнів з предметів навчального плану;

· залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

· продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

· підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників;

· підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

· удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу;

· забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора , керівники шкільних методичних об’єднань, завідуюча бібліотекою.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсах;

- про підготовку до засідання педагогічних рад закладу;

- хід атестації педагогічних працівників;

- про підсумки роботи над інноваційною діяльністю в закладі;

- про підсумки методичної роботи за 2021/2022 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2022/2023 н.р.

З метою вдосконалення професійної та фахової майстерності педагогів проводилися методичні декади, у рамках яких учителі, які атестуються. проводили відкриті уроки. Заняття були проведені нависокому та достатньомуметодичному рівні. Уся методична робота була спрямована на розвиток ініціативи й творчості педагогічного колективу в процесі вирішення проблем освітнього процесу на покращення й удосконалення системи знань, умінь і навичок учнів через упровадження інноваційних технологій.

Протягом 2021/2022 навчального року було організовано роботу предметних методичних комісій вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, початкових класів , методичної спільноти класних керівників, затверджено плани роботи, єдині науково-методичні теми, над якими працювали предметні методичні комісії, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота предметних методичних комісій учителів була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку.Проведені заплановані засідання предметних методичних комісій, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, педагогічних рад, проведення моніторингу навчальних досягнень учнів ), так і науково-методичні питання.

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, самоосвітньої роботи педагогів. У цьому напрямку слід відзначити самоосвітню діяльність учителів-предметників під час дистанційного навчання, а саме прослуханих ними вебінарів і отриманих сертифікатів.

Таким чином, освітній заклад з огляду на варіативність організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання, рекомендацій МОН України:

–організував освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числіпланування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів;

–проведено підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, ураховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр;

–завершено навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів;

–завершено оформлення шкільної документації.

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком.

Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювалось у синхронному й асинхронному режимі.

Синхронний режим дозволяв забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагав відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.

У синхронному режимі учні виконували тести на платформі "Всеосвіта" за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учнів;

–виконували письмові роботи(твори,есе) на платформі Classroom;

– виконували інші завдання, які пропонували вчителі.

Учні закладу також оцінювалися й в асинхронному режимі, виконуючи завдання в зручний час. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання було рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз або обмежити час на виконання завдання, встановлено терміни для здачі тесту (контрольної або самостійної роботи тощо), проводилося й додаткове усне опитування учнів за допомогою платформи ZOOM.

В асинхронному режимі учні:

–виконували письмові роботи (перекази, твори) в зошитах та надсилали вчителю завдання на платформі Classroom.

–виконували інші завдання, запропоновані вчителем.

Результати оцінювання навчальних досягнень фіксувалися в довільній формі вчителем і індивідуально повідомлялися учню. Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання була перевірка , контроль та забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями.

Кількість робіт, які підлягали поточному оцінюванню та передбачали фіксацію оцінки в класному журналі, під час дистанційного навчання було оптимізовано з метою уникнення перевантаження учнів.

Підсумкова оцінка за семестр виставлялася з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

Тематичні роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час військового стану в ІІ семестрі , записувалися в класному журналі .

Річне оцінювання здійснювалося з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2021/2022 н. р. проводилася на достатньому рівні, але потребує конкретних і кардинальних змін у підході в організації й роботі з обдарованими дітьми, у спрямуванні дієвих заходів щодо формування переможців олімпіад, а ефективність управління методичною роботою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підтримувати на достатньому рівні.

Позитивні тенденції:

- методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

- активізація роботи із впровадження в практику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій;

- організація науково-дослідної роботи;

Проблеми:

- розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів;

Шляхи вирішення проблем:

- залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

- посилення уваги до формування методологічної культури й нового професійного мислення вчителів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

Таким чином, пріоритетними завданнями залишаються:

1. Підвищення якості знань учнів.

2. Активізація роботи з обдарованими учнями.

Основні завдання методичної ради на 2022/ 2023 н. р. :

· Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

· Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5 класів НУШ.

· Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчанняяк засобу формування тарозвитку професійної компетентності.

· Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

· Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

· Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

· Забезпечити участь учнів школи в МАН, Всеукраїнських учнівських олімпіадах .

· Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

· Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

· Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

1. Організаційні заходи:

1.1. Здійснювати загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження).

1.2. Координувати діяльність методичних об'єднань .

1.3. Сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання.

1.4. Проводити інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації освітнього процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5.Організовувати самоосвітню роботу педагогів.

1.6. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітнього процесу в закладі та роботі педагога.

1.7. Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів школи, впровадження його у практику роботи педколективу.

2.Провести індивідуальні та групові консультації:

· Про ведення електронних класних журналів у 1-11 класах;

· Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками освітнього процесу;

· Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

· Консультації з учителями, які атестуються.

· Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з учнями.

Положення про методичну раду

закладу освіти

І. Загальні положення

1.1. Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, членів педагогічного колективу закладу з метою здійснення керівництва методичною роботою.

1.2. Керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями МР покликана координувати зусилля структурних підрозділів методичної служби закладу, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

1.3. МР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань освітньої, методичної, дослідно-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

1.5. Термін дії даного Положення не обмежений. Зміни чи доповнення вносяться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років.

ІІ. Завдання й основні напрямки діяльності методичної ради закладу

2.1. Методична рада створюється для:

2.1.1. координації діяльності ПМК та інших структурних підрозділів методичної служби закладу, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

2.1.2. розробки основних напрямів методичної роботи закладу;

2.1.3. забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

2.1.4. організації дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької

діяльності в закладі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій,

розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів;

2.1.5. організації консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять, їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

2.1.6. розробки заходів щодо узагальнення і поширення педагогічного досвіду педагогів закладу;

2.1.7. проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

2.1.8. розгляду, узагальнення і затвердження матеріалів перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогів;

2.1.9. організації взаємодії з іншими закладами освіти, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

2.1.10. впровадження до освітнього процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх в освітній процес.

ІІІ. Основні напрями діяльності методичної ради закладу

3.1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

3.2. Обговорення навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів з предметів.

3.3. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів.

3.4. Обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів.

3.5. Обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них.

3.6. Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.

3.7. Організація та проведення педагогічних експериментів щодо пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання.

3.8. Удосконалення навчально-лабораторної бази ( класів, кабінетів).

3.9. Взаємні відвідування занять як усередині ПМК, так і між учителями різних ПМК із метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів.

3.10. Вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями.

3.11. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

IV. Організація роботи методичної ради закладу

4.1. Склад та чисельність методичної ради визначає педагогічна рада та затверджує директор закладу.

4.2. До складу методичної ради входять: голова ради, секретар ради, члени ради.

4.3. Рада може формуватись із директора закладу, заступників директора закладу, керівників шкільних методичних об'єднань, творчих груп, керівників інших методичних структурних підрозділів закладу, досвідчених педагогів.

викладачів ВНЗ і наукових співробітників, що працюють спільно з ліцеєм в інтересах її розвитку, за їх згодою.

4.4. У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична тощо).

4.5. Робота ради здійснюється на основі річного плану роботи .

4.6. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, погоджується на засіданні педагогічної ради.

4.7. Періодичність засідань МР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не менше 4-5 разів на рік).

4.8. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради зобов’язаний попередити членів ради.

4.9. За підсумками засідання МР виносяться рекомендації щодо реалізації рішень.

4.10. При розгляді питань, що стосуються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб.

4.11. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, де зазначаються шляхи та терміни їх реалізації. Винесення рішень фіксуються в протоколах засідань.

V. Права методичної ради закладу

5.1. Методична рада має право:

5.1.1. виносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу в закладі ;

5.1.2. порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду;

5.1.3. порушувати питання про заохочення педагогів за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

5.1.4. рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

5.1.5. висувати вчителів для участі у фахових конкурсах.

VІ. Контроль за діяльністю методичної ради закладу

6.1. У своїй діяльності методична рада несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

6.2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором закладу відповідно до планів методичної роботи і внутрішньошкільного контролю.

Мережа методичної роботи

з педагогічними кадрами

ОЗО «Ходосівського ЗЗСО»

у 2022/2023 н. р.

Форми методичної роботи Керівник Члени педагогічного колективу Науково – методичні теми
1 Методична спільнота класних керівників Попрійчук Н.П. Класні керівники 5-11 класів Формування гармонійно, всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами; інноватора, здатного змінювати навколишній світ на краще, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися упродовж життя
2 Предметна методична комісія вчителів суспільно-гуманітарного циклу Сагач Н.В. Ярошенко Н.В., Фастовець О.М., Попрійчук Н.П.. Притис Ю.В. Піддубна Л.О. Кондратюк.Г.П., Понзель Ю.М., Сприяння розвитку і формуванню творчої особистості в умовах інноваційних освітніх технологій
3 Предметна методична комісія вчителів природничо-математичного циклу Власенко О.М. Дяченко В.О., Сіренко А.В., Алексєєнко Ю.В., Кравченко Н.О., Радіонов М.А., Формування соціальної та творчої особистості учнів на уроках природничо-математичного циклу шляхом застосування інноваційних форм роботи в умовах Нової української школи
4 Предметна методична комісія вчителів початкових класів Багдасарян Г.С. Багдасарян Г.С., Сіренко О.Ф., Бондаренко Т.Б., Хлевнушко Н.С., Кузнецова Н.І. Упровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів


Вересень 2022 р.

1.Затвердження плану роботи методичної ради та плану роботи методичного кабінету закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік. Організація методичної роботи в 2022/2023 навчальному році.

2. Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України від «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році».

3.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2021/2022 н.р.

4.Про організацію роботи предметних методичних комісій учителів .

5.Організація методичної роботи з молодими вчителями з питань організації освітнього процесу. Затвердження плану роботи.

6. Про роботу над єдиною науково-методичною темою закладу освіти.

7.Про дотримання вимог щодо організації освітнього процесу в 1,5 та 10 класах.

8. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1- 4, 5 класів у контексті Нової української школи .

9. Про продовження роботи над реалізацією Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, оновлених програм, впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

10.Про ознайомлення учнів 5-11 класів із Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у закладі.

11. Про особливості організації освітнього процесу в умовах військового стану.

12. Про організацію проходження навчання вчителями, які у 2022/2023 навчальному році будуть викладати предмети у 5 класі НУШ.

Жовтень

1.Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями.

2.Про підготовку учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт,написанні науково - дослідних робіт МАН.

3.Атестація педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році.

4. Підготовка до проведення педагогічної ради №2 та педагогічної ради № 3.

Грудень

1.Про підсумки самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

2.Про підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання програм за І семестр 2022/2023 навчального року.

3.Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2022/ 2023 навчального року.

4.Аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів

5.Про підготовку педагогічного колективу до засідання педагогічної ради №4 .

Лютий

1.Організація повторення навчального матеріалу.

2.Проведення відкритих уроків вчителів , які атестуються.

3.Підготовка до проведення педагогічної ради № 5

4.Організація і методичний супровід самоосвітньої діяльності вчителів закладу.

5. Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: самоаналіз та аналіз відвіданих уроків. Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку.

Квітень

1.Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації.

2.Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

4.Про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі. Складання аналітичних довідок творчими групами вчителів.

5.Проведення моніторингу з навчальних предметів у ІІ семестрі 2022/2023 н.р. закладу.

6. Про взаємовідвідування уроків учителів, які атестуються.

Травень

1.Аналіз роботи методичної ради в 2022/2023 навчальному році.

2. Про стан організації освітнього простору НУШ у 2022/2023 н.р.

3. Про підсумки роботи зі здібними та обдарованими учнями, аналіз участі учнів у І та ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах творчих робіт МАН.

4.Про підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів у 2022/2023 н.р.

5.Про підсумки проведення моніторингу начальних досягнень учнів 5-11 класів у ІІ семестрі 2022/2023 н.р.

6.Стан виконання навчальних програм та їх практичної частини.

7. Про роботу педагогічного колективу над науково - методичною темою закладу: «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня в контексті Нової української школи».

8.Планування роботи методичної ради на наступний навчальний рік.

Кiлькiсть переглядiв: 1615

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.