НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2022/2023 навчальний рік

1 - 4 класи

Пояснювальна записка
І. Загальні засади

Навчальний план для 1 – 4 класів закладу розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, на основі Освітньої програми Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» (1 - 4 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №11 від 17.06.2022.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план школи 1 – 4 класи (початкова освіта) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова» інваріантної складової (1 год.).

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 28 грудня 2022 року

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року

Зимові - з 29 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року

Весняні - з 27 березня по 02 квітня 2023 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2022/2023 навчальний рік

1 – 4 класах

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 1 класі Кількість годин на тиждень у 2 класі Кількість годин на тиждень у 3 класі Кількість годин на тиждень у 4 класі
Мовно-літературна Українська мова 7+1 7 + 1 7+1 7+1
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) «Я досліджую світ» 3 3 3 3
Технологічна Дизайн і технології 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Усього 19+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2022/2023 навчальний рік

5 клас

(базова середня освіта)

Пояснювальна записка
І. Загальні засади

Навчальний план для 5 класів закладу Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти», на основі Освітньої програми Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» ІІ ступінь (5 клас), затвердженої рішенням педагогічної ради №11 від 17.06.2022.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 5 класі – 45хвилин.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 класу закладу загальної середньої освіти складає 1085 годин/навчальний рік.

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5 - 9 класів закладів загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та групових занять.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради №9 від 10.06.2022 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 28 грудня 2022 року

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року

Зимові - з 29 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року

Весняні - з 27 березня по 02 квітня 2023 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОЗО «ХОДОСІВСЬКИЙ ЗЗСО»

З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

на 2022/2023 навчальний рік

(наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 5 класі
5
Мовно-літературна Українська мова 4
Українська література 2
Зарубіжна література 1,5+0,5
Іноземна мова (англійська) 3,5+0,5
Математична Математика 5
Алгебра -
Геометрія -
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та побут» 1
«Вчимося жити разом» 0,5+0,5
Підприємництво і фінансова грамотність -
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1
Історія України Всесвітня історія -
Історія України -
Всесвітня історія -
Громадянська освіта -
Правознавство -
Інформатична Інформатика 1,5+0,5
Технологічна Технології 2
Мистецька Інтегрований курс «Мистецтво» 2
Фізична культура Фізична культура 3
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 26+3+2
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 28
Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи 28+3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2022/2023 навчальний рік

6 - 9 класи

(базова середня освіта)

Пояснювальна записка
І. Загальні засади

Навчальний план для 6 – 9 класів закладу Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Освітньої програми Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» ІІ ступінь (6 - 9 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №11 від 17.06.2022.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 6-9 класах – 45 хвилин.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 6-9-х класів закладу загальної середньої освіти складає 4795 годин/навчальний рік: для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7 класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8 класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та групових занять.

Варіативна складова навчального плану використана на:

- підсилення предметів інваріантної складової англійська мова - 6, 7 класи (1 година); історія України, географія – 9 клас (0,5 години); основи правознавства - 9 клас (1 година);

- факультатив («Людина і світ професій» - 8 клас (1 година));

- курсів за вибором («Етика» - 6 клас (1 година), Київщинознавство – 6 – 8 класи (1 година));

- роботу з обдарованими учнями (6, 7 класи – 0,5 години, - 8, 9 класи – 1 година).

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради №9 від 10.06.2022 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 28 грудня 2022 року

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року

Зимові - з 29 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року

Весняні - з 27 березня по 02 квітня 2023 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОЗО «ХОДОСІВСЬКИЙ ЗЗСО»

З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

на 2022/2023 навчальний рік

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3+1 3+1 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства - - - 1+1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 - -
Мистецтво - - 1 1
Математика Математика 4 - - -
Алгебра - 2 2 2
Геометрія - 2 2 2
Природознавство Природознавство - - - -
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5+0,5
Фізика - 2 2 3
Хімія - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 26,5+3+1 28+3+1 28,5+3 30+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 2,5 3 3
Курси за вибором 2 1 1 0
Етика 1
Київщинознавство 1 1 1
Індивідуальні та групові заняття, факультативи 0,5 0,5 2 1
Людина і світ професій 1
Робота з обдарованими 0,5 0,5 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2022/2023 навчальний рік

10 - 11 класи

(профільна середня освіта)

Пояснювальна записка
І. Загальні засади

Навчальний план для 10 - 11 класів закладу середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту, на основі Освітньої програми опорного закладу освіти «Ходосівський заклад загальної середньої освіти» (10 - 11 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №11 від 17.06.2022.

Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 10 - 11 класів – 45хвилин.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Відповідно освітньої програми обрано профільні предмети: 10, 11 клас – «Історія України», «Всесвітня історія», враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту до базових предметів належать:

10 клас - «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Громадянська освіта», «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України»

11 клас - «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України»

до вибірково-обов’язкових предметів належать:

10 – 11 класи «Інформатика» (1 година/тиждень), «Мистецтво» (2 години/тиждень));

профільні предмети:

10 клас - історія України (3 години/тиждень), всесвітня історія ( 3 години/тиждень );

11 клас - історія України (3 години/тиждень), всесвітня історія ( 3 години/тиждень );

індивідуальні заняття:

10 клас – робота з обдарованими – 2 години.

11 клас – робота з обдарованими – 3 години.

Заклад освіти при складанні свого навчального плану збільшив кількість годин на вивчення базових предметів за рахунок додаткових годин:

10 клас:

- Хімія (+0,5 години/тиждень);

- Захист України (+0,5 години/тиждень);

- Математика (+1 година/тиждень);

- Географія (+ 0,5 години/тиждень).

11 клас:

- Математика (+1 година/тиждень);

- Захист України (+0,5 години/тиждень);

- Географія (+ 1 година/тиждень ).

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради №9 від 10.06.2022 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 28 грудня 2022 року

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року

Зимові - з 29 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року

Весняні - з 27 березня по 02 квітня 2023 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОЗОО «ХОДОСІВСЬКИЙ ЗЗСО»

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2022/2023 навчальний рік

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)

Предмети Кількість годин на тиждень у 10 класі Кількість годин на тиждень у 11 класі
Профільні предмети 6 6
Історія України 3 3
Всесвітня історія 3 3
Базові предмети 24,5+2,5 23,5+2,5
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова (англійська) 2 2
Громадянська освіта 2 -
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5+0,5 1+1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5+0,5 2
Фізична культура 3 3
Захист України 1,5+0,5 1,5+0,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3
Інформатика 1 1
Мистецтво 2 2
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 2 3
Індивідуальні заняття 2 3
Робота з обдарованими 2 3
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
Кiлькiсть переглядiв: 9390

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.