РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

на 2017/2018 навчальний рік

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Ходосівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 року «Про затвердження державного стандарту початкової загальної освіти», Постанови Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 року «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» забезпечує одержання учнями повної загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня.

Класів – 10, учнів – 168

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

• для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460 (додаток 1);

• для 5 - 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 №855 (додаток 1);

• для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 №657 та від 07.08.2015 №855 (додаток №2);

У зв’язку з малою наповнюваністю 11 класу учні переходять на індивідуальну форму навчання.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, історії України, культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової (додаток №1), поглиблене вивчення предметів, курсів за вибором, факультативів, консультацій (додаток №2).

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні української, англійської мови, інформатики, фізичної культури, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Передбачається:

· у 1 - 4-х класах відкрити 1 групу продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів;

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 27 грудня,

ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602 учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України затверджуються додатково.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 30 жовтня по 05 листопада,

зимові з 28 грудня по 12 січня,

весняні з 26 березня по 01 квітня.

Навчальні заняття в навчальному закладі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 16 год.00 хв.

Тривалість уроків:

· у 1 класі – 35 хвилин;

· у 2-4 класах– 40 хвилин;

· у 5-11 класах – 45 хвилин.

Навчальний заклад працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2017/2018 навчальний рік

(додаток №1 до наказу МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Мови і літератури Українська мова 7 3,5 3,5 3,5
Літературне читання - 3,5 3,5 3,5
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова (англійська) 1 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Усього 18+3 20+3 21+3 21+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 2
Індивідуальні та групові заняття 2 2 2 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ ДРУГОГО СТУПЕНЯ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2017/2018 навчальний рік

5 - 9 класи

(додаток №1 до наказу МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465 та від 07.08.2015 №855)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5 2,5 2 2 + 1
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3+1 3+1 3+1 3+1 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2+1
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3+1,5 26,5+3+1 28+3+1 28,5+3+1 30+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 2,5 3 3
Курси за вибором 2 2 1 1 1
Київщинознавство 1 1 1 1 1
Етика 1 1
Індивідуальні та групові заняття, факультативи 0,5 0,5 1
Людина і світ професій 1
Індивідуальні заняття (англійська мова) 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

(універсальний профіль)

на 2017/2018 навчальний рік

(додаток № 2 до наказу МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесениминаказами МОН України від 29.05.2014 №657 та від 07.08.2015 №855)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3,5 2
Зарубіжна література 2 1
Історія України 1,5 1
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка 1 -
- 1
Людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра і початки аналізу 2 2

Геометрія

2 2

Астрономія

- 0,5
Біологія 1,5+0,5 1
Географія 1,5+0,5 -
Фізика 3 2
Хімія 1+1 1
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура 2 1
Захист Вітчизни 1,5 1
Разом 30+2 24
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 8
Курси за вибором 1 -
Київщинознавство 1 -
Індивідуальні заняття та консультації, факультативи 4 -
Консультації (Англійська мова. Підготовка до ЗНО) 2 -
Консультації (Українська мова. Підготовка до ЗНО) 2 -
Технології 1 -
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

Додаток №1

до робочого навчального плану

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п Клас Навчальний предмет іваріантної складової робочого навчального плану Збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової
1 5 Українська мова 0,5
2 5 Іноземна мова (англійська) 1
3 6 Іноземна мова (англійська) 1
4 7 Іноземна мова (англійська) 1
5 8 Іноземна мова (англійська) 1
6 9 Українська мова 1
7 9 Хімія 1
8 10 Біологія 0,5
9 10 Географія 0,5
10 10 Хімія 1

Додаток №2

до робочого навчального плану Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п Клас Назва Форма (факультатив, курс за вибором, спецкурс) Інформація про схвалення Кількість годин за програмою (на 1 навчальний рік) Кількість годин за навчальним планом
1 1 – 4 Індивідуальні заняття - - - 2
2 5 – 10 Київщинознавство Курс за вибором ДНУ «інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОНУ від 02.06.2014 №14.1/12-Г-811 1 1
3 5 – 6 Етика Курс за вибором Лист МОНУ від 17.06.2016 року №1/9-437 1 1
4 6, 7 Індивідуальні заняття (англійська мова) - - - 0,5
5 8 Людина і світ професій Факультатив Лист МОНУ від 23.06.2014 року №14.1/12-Г-950 1 1
6 10 Консультації (Англійська мова. Підготовка до ЗНО ) - 2
7 10 Консультації (Українська мова. Підготовка до ЗНО ) - 2

Додаток №3

до робочого навчального плану

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

на 2017/2018 навчальний рік

РОЗПОДІЛ ГОДИН

(ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА)

ПО СЕМЕСТРАХ

Предмет робочого навчального плану Клас І СЕМЕСТР (години) ІІ СЕМЕСТР (години)
Українська мова 1 - 4 4 3
Літературне читання 1 - 4 3 4
Українська мова 6 4 3
Українська мова 7 2 3
Хімія 7 1 2
Історія України 8 1 2
Історія України 9 1 2
Географія 9 1 2
Історія України 10 2 1
Художня культура 10 1 -
Іноземна мова (англійська) 10 2 1
Захист Вітчизни 10 1 2
Людина і світ 11 - 1
Художня культура 11 1 -
Астрономія 11 1 -
Екологія 11 1 -

Додаток №4

до робочого навчального плану

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

на 2017/2018 навчальний рік

РОЗПОДІЛ ГОДИН

(ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА)

ПО СЕМЕСТРАХ

Предмет робочого навчального плану Клас І СЕМЕСТР (години) ІІ СЕМЕСТР (години)
Індивідуальні заняття (англійська мова) 6 1 -
Індивідуальні заняття (англійська мова) 7 - 1
Кiлькiсть переглядiв: 2464

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.