НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік

1 - 3 класи

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 1 – 3 класів закладу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області І ступінь (1 - 3 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №10 від 05.06.2020.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35хвилин, у 2, 3 клас – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план школи І ступеня (1 – 3 класи) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова» інваріантної складової (1 год.).

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 24 грудня 2020 року

ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року

Зимові - з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні - з 22 березня по 28 березня 2021 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік

1 – 3 класах

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 1 класі Кількість годин на тиждень у 2 класі Кількість годин на тиждень у 3 класі
Мовно-літературна Українська мова 7+1 7 + 1 7+1
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 3 3
Математична Математика 4 4 5
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) «Я досліджую світ» 3 3 3
Технологічна Дизайн і технології 1 1 1
Інформатика - 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3
Усього 19+3+1 21+3+1 22+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік

4 клас

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 4 класу закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта, 4 клас) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області І ступінь (4 клас), затвердженої рішенням педагогічної ради №10 від 05.06.2020.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4 класі – 40хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план школи І ступеня (4 клас) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова» інваріантної складової (1 год.), індивідуальні та групові заняття (1 год.).

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 9 від 03.06.2020 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 24 грудня 2020 року

ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року

Зимові - з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні - з 22 березня по 28 березня 2021 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
4
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5
Літературне читання 3,5+0,5
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова (англійська) 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура 3
Усього 21+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Індивідуальні та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік
5 - 9 класи

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 5 – 9 класів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області ІІ ступінь (5 - 9 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради № 10 від 05.06.2020.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 5-9 класах – 45хвилин.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5 класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7 класу – 1172,5годин/навчальний рік, для 8 класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для
9 класу – 1260 годин/навчальний рік.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та групових занять.

Варіативна складова навчального плану використана на:

- підсилення предметів інваріантної складової (Українська мова – 5, 7, 9 клас; англійська мова - 5-8 класи; географія – 9 клас );

- факультатив («Людина і світ професій» - 8 клас);

- курсів за вибором («Етика» - 5, 6 класи);

- індивідуальні заняття (англійська мова - 6 клас).

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 9 від 03.06.2020 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 24 грудня 2020 року

ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року

Зимові - з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні - з 22 березня по 28 березня 2021 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

на 2020/2021 навчальний рік

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5 2,5+0,5 2 2 + 1
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3+1 3+1 3+1 3+1 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5+0,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5+0,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3+1,5 26,5+3+1 28+3+1,5 28,5+3+1 30+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 2,5 3 3
Курси за вибором 2 2 1 1 1
Етика 1 1
Київщинознавство 1 1 1 1 1
Індивідуальні та групові заняття, факультативи 0,5 1
Людина і світ професій 1
Індивідуальні заняття (англійська мова) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік

10 - 11 класи

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 10 - 11 класів закладу середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту, на основі Освітньої програми Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області ІІІ ступінь (10 - 11 класи), затвердженої рішенням педагогічної ради №10 від 05.06.2020.

Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 10 - 11 класів – 45хвилин.

Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про освіту".

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Відповідно освітньої програми обрано профільні предмети: 11 клас – «Алгебра», «Геометрія», 10 клас – «Історія України», «Всесвітня історія», враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту (до базових предметів належать:

10 клас - «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Громадянська освіта», «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України»

11 клас - «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України»

до вибірково-обов’язкових предметів належать:

10 – 11 класи «Інформатика» (2 години/тиждень), «Мистецтво» (1 година/тиждень));

профільні предмети:

10 клас - історія України (3 години/тиждень), всесвітня історія ( 3 години/тиждень ));

11 клас - алгебра (6 години/тиждень), геометрія (3 години/тиждень)

індивідуальні заняття

10 клас - англійська мова (підготовка до ЗНО) – 2 години.

11 клас – англійська мова (підготовка до ЗНО) – 1 година, географія (підготовка до ЗНО) – 1 година, історія України (підготовка до ЗНО) – 1 година.

Заклад освіти при складанні свого навчального плану збільшив кількість годин на вивчення базових предметів за рахунок додаткових годин:

10 клас:

- Хімія (+0,5 години/тиждень)

- «Захист України (+0,5 години/тиждень)

- Математика (+1 година/тиждень);

- Географія (+ 0,5 години/тиждень).

Для недопущення перевантаження учнів враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 9 від 03.06.2020 при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи закладу

Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 24 грудня 2020 року

ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року

Зимові - з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні - з 22 березня по 28 березня 2021 року

Навчальні заняття в закладі:

- починаються о 8 год. 30 хв.

- закінчуються о 16 год.00 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2020/2021 навчальний рік

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)
Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Профільні предмети 9
Алгебра 6
Геометрія 3
Базові предмети 24
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська) 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта -
Біологія і екологія 2
Географія 1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист України 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 2
Мистецтво 1
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 3
Індивідуальні заняття 3
Англійська мова. Підготовка до ЗНО 1
Географія. Підготовка до ЗНО 1
Історія України. Підготовка до ЗНО 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
на 2020/2021 навчальний рік
(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)
Предмети Кількість годин на тиждень у 10 класі
Профільні предмети 6
Історія України 3
Всесвітня історія 3
Базові предмети 24,5+2,5
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська) 2
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2
Географія 1,5+0,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5+0,5
Фізична культура 3
Захист України 1,5+0,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 2
Мистецтво 1
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 2
Індивідуальні заняття 2
Англійська мова. Підготовка до ЗНО 2
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38
Кiлькiсть переглядiв: 5509

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.