ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та структуру учнiвського самоврядування в Ходосівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Загальнi положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого — сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним та батьківським колективом школи.

1.2. Діяльність органів учнівського самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й відбуваються як особистості, живуть повноціним, духовним життям.

1.3. Концепція розвитку школи передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості школярів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.

1.4. Учнівське самоврядування в школі має назву – «Шкільна республіка ТЕМП».

1.5. У своїй діяльності Шкільна республіка ТЕМП керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту»,"Про повну загальну середню освіту", «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські ор­ганізації».

1.6.Шкільна республіка ТЕМП пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на прин­ципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

1.7. Шкільна республіка ТЕМП має свою символіку, газету «Шкільна скарбничка».

2. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування

2.1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, на­роду України.

2.2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчаль­ного закладу на основі статуту навчального закладу, поши­рювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

2.3. Створювати умови для самореалізації дітей та учнівсь­кої молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

2.4. Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх ін­тересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдсь­ких цінностей.

2.5. Формувати навички самоврядування, соціальної актив­ності і соціальної відповідальності у процесі практичної гро­мадської діяльності.

2.6. Згуртовувати учнів навчального закладу для добрих, ко­рисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

2.7. Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ст..

3. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

3.1. Органи учнівського самоврядування використовують різ­номанітні форми роботи, спираючись на запити, інтере­си, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Президент Шкільної республіки ТЕМП безпосередньо взаємодіє з адмініст­рацією, батьківським комітетом навчального закладу.

3.2. Діяльність Шкільної республіки ТЕМП ґрунтується на засадах:

• самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

• відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

• наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов'язками, які затверджуються загальними учнівськими зборами;

• різноманітності форм організації учнівського самовря­дування.

3.3. Самоврядування Шкільної республіки ТЕМП має двоступеневу структуру — самоврядування учнів навчально­го закладу та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгоджени­ми програмами та планами.

3.4. Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

• Загальношільна учнівська конференція

• Президент ТЕМПу

• Віце-президент

• Рада представників Президента (Рада міністрів)

• Центри учнівського самоврядування:

Центр навчання і творчості «Ерудит»;

Центр дисципліни і порядку «Феміда»;

Центр роботи з молодшими школярами «Країна мрій»;

Центр культури і відпочинку «Дозвілля»;

Центр спорту і туризму «Олімп»;

Центр преси та інформації «Скарбничка».

• Рада учнівських колективів.

3.5. Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, до якої входять: Президент ТЕМПу, віце-президент, Рада представників Президента, Рада учнівських колективів навчального закладу.

3.5.1. Загальношкільна учнівська конференція має такі повнова­ження:

• затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;

• затверджує кількісний і персональний склад Ради представників Президента;

• приймає рішення, що стосуються діяльності Ради представників Президента і є обов'язковими для виконання;

• приймає звіт Президента ТЕМПу;

• приймає рішення, які спрямовані на покращення на­вчально-виховного процесу у навчальному закладі і но­сять рекомендаційний характер.

• Скликається два рази на рік.

3.6. Керівництво учнівським самоврядуванням на період між загальношкільною учнівською конференцією здійснює Президент ТЕПМу.

3.6.1. Президент ТЕМПу є гарантом прав учнів, є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

3.6.2. Президент обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два навчальні роки. Вибори Президента відбуваються згідно з Положенням про вибори Президента навчального закладу.

3.6.3. Президент здійснює загальну координацію діяльності центрів.

3.6.4. Президент має право:

• відвідувати збори педагогічного колективу;

• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;

• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;

• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-ви­ховного процесу;

• голосувати при вирішенні питання подальшого перебу­вання учнів у навчальному закладі;

• скликати чергові (не рідше одного разу на місяць) та позачергові засіданні Ра­ди представників президента;

• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

3.6.5. Президент зобов'язаний:

• дотримуватись Статуту;

• планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Ради представників Президента;

• звітувати на засіданнях Ради представників Президента про свою діяльність та діяльність ТЕМПу;

• оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

• проводити конференції з питань самоврядування;

• виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;

• гідно представляти учнівський колектив в інших на­вчальних закладах та громадських організаціях.

3.6.6. Повноважені Президента припиняється у разі:

• відставки;

• неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров′я;

• перехід до іншого навчального закладу;

• закінчення навчального закладу.

3.7. У разі усунення Президента, його обов’язки виконує віце-президент.

3.7.1. Віце-президентом стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

3.7.2. Повноваження віце-президента:

• під час відсутності Президента, віце-президент виконує його обов’язки;

• координує роботу центрів;

• відповідає систематичне висвітлення діяльності Ради представників Президента;

• відповідає за роботу виконавчої влади Шкільної республіки ТЕМП;

• має право бути головою Ради представників Президента.

3.8. Рада представників Президента - виконавчий орган учнівського самоврядування, робота яко­го спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

3.8.1. Рада представників Президента обирається на загальношкільній учнівській конференції і підзвітна їй на один навчальний рік.

3.8.2. Головою Ради представників Президента є віце-президент Шкільної республіки ТЕМП.

3.8.3. Рада представників Президента поділяється на центри до складу яких входять по 2-3 представника від колективів учнів 5-11 класів. За кожним центром закріплений міністр, який контролює їх роботу.

3.8.4. Засідання Ради представників Президента проводиться за відповідним
планом, але не рідше одного разу на місяць. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення ви­світлюється прес-центром у шкільній газеті.

3.8.5. Повноваження членів Ради представників Президента припиняються з мо­менту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу ТЕМПу.

3.8.6. Повноваження членів Ради представників Президента можуть бути припи­нені у разі:

• складання повноважень за особистою заявою;

• переходу до іншого навчального закладу;

• відкликання колективом класу свого представника зі складу Ради представників Президента;

• у разі рішення членів Ради представників Президента за поведінку, яка шкодить іміджу ТЕМПу.

3.9. Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського само­врядування класів.

3.9.1. Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, які проводяться один раз на місяць.

3.9.2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, про­грами та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

3.9.3. На збори органу учнівського самоврядування класу мо­жуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники Ради школи.

3.9.4. Зборами органу самоврядування класів можуть вносити­ся пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні Ради представників Президента.

3.9.5. Головою зборів органу учнівського самоврядування класу є його староста, а в разі його відсутності — заступник старости.

3.9.6. На зборах учнів класу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени Ради представників Президента.

3.10. Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

• організація навчання дітей-лідерів;

• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють вияв­ленню тенденцій розвитку самоврядування;

• включення до переліку питань засідань Ради представників Президента теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

• творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

• введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

4. Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями

4.1.Взаємовідносини між Шкільною республікою ТЕМП та ад­міністрацією, педагогічною радою, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

4.2.Директор навчального закладу призначає з числа педагогічного колективу педагогів-радників, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

4.3. Керівний центр Шкільної республіки ТЕМПє складовою частиною Ради школи у межах своїх повноважень.

4.4. ТЕМП сприяє поширенню інформації про діяльність ди­тячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у навчально­му закладі та за його межами.

Кiлькiсть переглядiв: 3014

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.