СТАТУТ

учнівського самоврядування

Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1.

Офіційною назвою органу учнівського самоврядування навчального закладу є Шкільна республіка ТЕМП.

Стаття 2.

ТЕМП — самостійне, добровільне, де­мократичне об'єднання учнів Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 3.

Дія даного статуту поширюється на всіх учнів навчального закладу, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття 4.

У своїй діяльності Шкільна республіка ТЕМП керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські ор­ганізації», "Про повну загальну середню освіту", даним Статутом.

Стаття 5.

Шкільна республіка ТЕМП пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на прин­ципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

Стаття 6.

Шкільна республіка ТЕМП має свою символіку, газету «Шкільна скарбничка».

РОЗДІЛ II

Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування

Стаття 7.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, на­роду України.

Стаття 8.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчаль­ного закладу на основі статуту навчального закладу, поши­рювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Стаття 9.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівсь­кої молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

Стаття 10.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх ін­тересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдсь­ких цінностей.

Стаття 11.

Формувати навички самоврядування, соціальної актив­ності і соціальної відповідальності у процесі практичної гро­мадської діяльності.

Стаття 12.

Згуртовувати учнів навчального закладу для добрих, ко­рисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття 13.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

РОЗДІЛ III

Учнівське самоврядування у навчальному закладі

Стаття 14.

Органи учнівського самоврядування використовують різ­номанітні форми роботи, спираючись на запити, інтере­си, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Президент Шкільної республіки ТЕМП безпосередньо взаємодіє з адмініст­рацією, батьківським комітетом навчального закладу.

Стаття 15.

Діяльність Шкільна республіка ТЕМП ґрунтується на засадах:

• самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

• відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

• наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов'язками, які затверджуються загальношкільною учнівською конференцією;

• різноманітності форм організації учнівського самовря­дування.

Стаття 16.

Самоврядування Шкільна республіка ТЕМП має двоступеневу структуру — самоврядування учнів навчально­го закладу та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгоджени­ми програмами та планами.

Стаття 17.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

ШКІЛЬНА РЕСПУБЛІКА ТЕМП

Загальношкільна учнівська конференція

Президент

Віце-президент

Рада представників президента

Центр навчання і творчості «Ерудит» Міністр Центр дисципліни і порядку «Феміда» Міністр Центр роботи з молодшими школярами «Країна мрій» Міністр Центр культури і відпочинку «Дозвілля» Міністр Центр спорту і туризму «Олімп» Міністр Центр преси та інформації «Скарбничка» Міністр
РАДА УЧНІВСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ

Стаття 18.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, яка скликається два рази на рік.

Стаття 19.

Загальношкільна учнівська конференція має такі повнова­ження:

• затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;

• затверджує кількісний і персональний склад Ради представників президента,

• приймає рішення, що стосуються діяльності Ради представників президента і є обов'язковими для виконання;

• приймає рішення, які спрямовані на покращення на­вчально-виховного процесу у навчальному закладі і но­сять рекомендаційний характер.

Стаття 20.

На період між загальношкільною учнівською конференцією керівництво учнівським самоврядуванням навчального закладу здійснюється президентом школи.

Стаття 21.

Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

• організація навчання дітей-лідерів;

• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють вияв­ленню тенденцій розвитку самоврядування;

• включення до переліку питань засідань ради представників президента теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

• творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

• введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

РОЗДІЛ IV

Права учнів навчального закладу на здійснення учнівського самоврядування

Стаття 22.

Учні навчального закладу мають право на розвиток уч­нівського самоврядування у навчальному закладі відповідно до чинних законів України.

Стаття 23.

Участь учнів в учнівському самоврядуванні гарантується правом:

• обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;

• отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;

• рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.

РОЗДІЛ V

Права та обов'язки президента Шкільної республіки ТЕМП

Стаття 24.

Президент ТЕМПу, який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчально­го закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представ­ник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

Стаття 25.

Президент обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два навчальні роки. Вибори президента відбуваються згідно з Положенням про вибори президента навчального закладу.

Стаття 26.

Президент здійснює загальну координацію діяльності центрів.

Стаття 27.

Президент має право:

• відвідувати збори педагогічного колективу;

• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;

• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;

• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-ви­ховного процесу;

• голосувати при вирішенні питання подальшого перебу­вання учнів у навчальному закладі;

• скликати чергові та позачергові засідання Ра­ди представників президента;

• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

Стаття 28.

Президент зобов'язаний:

• дотримуватись даного статуту;

• планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Ради представників президента;

• звітувати на засіданнях Ради представників президента про свою діяльність та діяльність ТЕМПу;

• оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

• проводити конференції з питань самоврядування;

• виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;

• гідно представляти учнівський колектив в інших на­вчальних закладах та громадських організаціях.

РОЗДІЛ VI

Повноваження віце-президента Шкільної республіки ТЕМП

Стаття 29.

Віце-президентом стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

Стаття 30.

Повноваження віце-президента:

• під час відсутності президента, віце-президент виконує його обов’язки;

• координує роботу центрів;

• відповідає систематичне висвітлення діяльності Ради представників президента;

• відповідає за роботу виконавчої влади Шкільної республіки ТЕМП;

• має право бути головою Ради представників президента.

РОЗДІЛ VIІ

Рада представників президента

Стаття 31.

Рада представників президента - виконавчий орган учнівського самоврядування, робота яко­го спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття 32.

Рада представників президента обирається на загальношкільній учнівській конференції і підзвітна їй на один навчальний рік.

Стаття 33.

До складу Ради представників президента входять по 2-3 представника від учнівських колективів 5-11 класів.

Стаття 34.

Керівний склад Ради представників президента обирається шляхом проведення таємного голосування на першому, установчому засіданні Ради. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

Стаття 35.

Засідання Ради представників президента проводиться за відповідним
планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення ви­світлюється прес-центром у засобах масової інформації на­вчального закладу.

Стаття 36.

Повноваження членів Ради представників президента припиняються з мо­менту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу ТЕМПу.

Стаття 37.

Повноваження членів Ради представників президента можуть бути припи­нені у разі:

• складання повноважень за особистою заявою;

• переходу до іншого навчального закладу;

• відкликання колективом класу свого представника зі складу Ради представників президента;

• у разі рішення членів Ради представників президента за поведінку, яка шкодить іміджу ТЕМПу.

РОЗДІЛ VIIІ

Самоврядування класів

Стаття 38.

Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського само­врядування класів.

Стаття 39.

Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, які проводяться один раз на місяць.

Стаття 40.

На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, про­грами та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

Стаття 41.

На збори органу учнівського самоврядування класу мо­жуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники ради школи

Стаття 42.

Зборами органу самоврядування класів можуть вносити­ ся пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні ради представників президента.

Стаття 43.

Головою зборів органу учнівського самоврядування класу є його староста, а в разі його відсутності — заступник старости.

Стаття 44.

На зборах учнів класу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени ради представників президента.

РОЗДІЛ ІХ

Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, батьками, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями та організаціями

Стаття 45.

Взаємовідносини між Шкільною республікою ТЕМП та ад­міністрацією, педагогічною радою, батьками,органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

Стаття 46.

Директор навчального закладу призначає з числа своїх за­ступників, педагогів радниками, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

Стаття 47.

ТЕМП сприяє поширенню інформації про діяльність ди­тячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у навчально­му закладі та за його межами.

РОЗДІЛ X

Прикінцеві положення

Стаття 48.

Статут Шкільної республіки ТЕМП набуває чинності з дня його затвердження загальношкільною учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття 49.

Припинення діяльності Шкільної республіки ТЕМП здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішен­ням загальношкільної учнівської конференції навчального закладу не менше як 2/3 учнів від її складу.

Кiлькiсть переглядiв: 1230

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.